Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Firma STRICT BRAND s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy sprzedaży towarów (lub realizacji działań podjętych przed zawarciem takiej umowy) oraz dalej przetwarza Twoje dane osobowe dane, które są niezbędne do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych tej firmy.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma handlowa STRICT BRAND s.r.o., z siedzibą Lidická 700/19, 602 00 Brno, REGON: 05402298, wpis do rejestru handlowego: sygn. akt C 95163 prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie ( zwana dalej „administratorem”).
Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Lidická 700/19, 602 00 Brno, adres e-mail obchod@strict-brand.cz, telefon +420 774 547 999.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów właściwego administratora lub strony trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie”); Lub
jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a administratorem lub do podjęcia przez administratora działań przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „rozporządzenie”); Lub
jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia, w szczególności wykonania obowiązków nałożonych na administratorów przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr 235/2004 Dz.U., o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, ustawę nr 586/1992 Dz.U., o podatkach od o dochodach, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa nr 563/1991 Dz.U., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.


Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Na podstawie Twojej zgody administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres do faktury, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, numer identyfikacyjny oraz numer VAT.
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest: prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej polegający na zrealizowaniu żądania podmiotu polegającego na przesłaniu oferty, udzieleniu odpowiedzi na pytanie lub komentarzu do artykułu, produktu lub usługi; Lub
wykonanie umowy łączącej Ciebie z administratorem, w tym dostarczenie towaru i uregulowanie uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady lub podjęcie działań przez administratora przed zawarciem takiej umowy oraz dalsze wypełnienie przez administratora związanych z tym obowiązków publicznoprawnych .
Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.


Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny dla celów archiwizacji zgodnie z właściwymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. regulacje prawne; Lub
na okres 3 lat.


Inni odbiorcy danych osobowych
Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne i inne osoby zajmujące się dostawą towarów lub usług oraz osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne związane z obsługą sklepu internetowego, w tym obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być również organy administracji finansowej lub inne właściwe organy w przypadkach, w których administratorzy narzucają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.


Prawa osoby, której dane dotyczą
Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza rozporządzenie, przysługuje Ci między innymi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i realizacji umowy, a bez podania Pani/Pana danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja po stronie administratora.

Dlaczego z nami

W ciągu 24 godzin
Szybka wysyłka
W ciągu 24 godzin
Powyżej 1 000 CZK
Bezpłatna wysyłka
Powyżej 1 000 CZK
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Bezpieczny zakup
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Nowe produkty każdego dnia
Aktualny katalog
Nowe produkty każdego dnia
Towary natychmiast do wysyłki
Własne magazyny
Towary natychmiast do wysyłki
Spinner
Cookies Cookies

Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie poszczególnych danych, abyś mógł wyświetlać m.in. informacje o Twoich zainteresowaniach. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.

Możesz odmówić zgody tutaj.

Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.