Zasady i warunki

Zasady i warunki
I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

Niniejsze warunki regulują stosunki między stronami umowy kupna-sprzedaży, gdzie z jednej strony firma STRICT BRAND s.r.o. , IČO 05402298 , DIČ CZ05402298 z siedzibą, Lidická 700/19, Brno-město 602 00 jako sprzedawca (zwany dalej „sprzedawcą”), a z drugiej strony jest kupującym (zwanym dalej „kupującym” ).

 

Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą.

 

Konsumentem jest każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza samodzielnym wykonywaniem swojego zawodu zawiera ze Sprzedawcą umowę lub w inny sposób postępuje z nim.

 

Przedsiębiorcą jest osoba, która samodzielnie wykonuje na własny rachunek i na własną odpowiedzialność działalność zarobkową w sposób zawodowy lub podobny, z zamiarem ciągłego jej wykonywania w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumentów za przedsiębiorcę uważa się każdą osobę, która zawiera umowy związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub podobną albo przy samodzielnym wykonywaniu swojego zawodu albo osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, między innymi.

 

Składając zamówienie, kupujący potwierdza, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami i wyraźnie się z nimi zgadza, w wersji obowiązującej w chwili wysłania zamówienia.

 

Kupujący jest świadomy, że kupując produkty oferowane przez sprzedającego, nie nabywa żadnych praw do używania zarejestrowanych marek, nazw handlowych, logo firmy itp. sprzedającego lub partnerów umownych sprzedającego, chyba że uzgodniono inaczej w specjalnej umowie w konkretnym przypadku.

II. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
II. POWIADOMIENIA PRZED ZAMÓWIENIEM

Sprzedający o tym informuje

a) koszty środków komunikacji międzymiastowej nie odbiegają od stawki podstawowej (w przypadku połączeń internetowych i telefonicznych na warunkach Twojego operatora sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat, nie dotyczy to do transportu umownego, jeśli dotyczy),

b) żąda zapłaty ceny zakupu, zanim kupujący przejmie świadczenie od sprzedającego, lub obowiązek wpłacenia zaliczki lub podobnej płatności dotyczy zapotrzebowania kupującego na wykonanie określonych usług, jeżeli są one wymagane i świadczone,

c) sprzedawca nie zawiera umów, których przedmiotem jest ponowne wykonanie, jeżeli pośredniczy w takich umowach, o najkrótszym okresie, na jaki umowa będzie wiązać strony, podawany jest przez dostawcę danego świadczenia, w tym dane o cenie lub sposób jej ustalenia za jeden okres rozliczeniowy, którym jest zawsze jeden miesiąc, jeżeli cena ta jest stała;

d) W przypadku umów licencyjnych zawieranych na czas nieoznaczony cena licencji negocjowana jest przez cały okres obowiązywania licencji, chyba że zaznaczono inaczej;

e) Ceny towarów i usług podane są na stronie internetowej Sprzedawcy zawierają podatek VAT i nie zawierają podatku VAT, zawierają wszystkie opłaty przewidziane przepisami prawa, jednakże koszt dostarczenia towaru lub usługi różni się w zależności od wybranego sposobu i przewoźnika oraz sposobu płatności;

f) w przypadku, gdy kupującym jest konsument, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy (o ile poniżej nie wskazano inaczej), w terminie czternastu dni, który biegnie, jeżeli:

umowy kupna-sprzedaży, od dnia przyjęcia towaru

umowy, której przedmiotem jest kilka rodzajów rzeczy lub dostawa kilku części, od dnia przyjęcia ostatniej dostawy rzeczy, lub

umowy, której przedmiotem jest regularna, powtarzająca się dostawa towaru, od dnia przyjęcia pierwszej dostawy towaru

przy czym odstąpienie to należy przesłać na adres siedziby sprzedawcy.

g) konsument nie może odstąpić od umowy:

o świadczeniu usług, które sprzedawca spełnił za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

o dostawie towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,

o dostawie towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby,

o dostawie towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,

w sprawie naprawy lub konserwacji dokonywanej w miejscu wskazanym przez konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszej egzekucji innej niż

żądanych napraw lub dostawy innych niż zamawiane części zamiennych,

vi) o dostawie Towaru w zamkniętym opakowaniu, którego Konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie ma możliwości zwrotu,

o dostarczeniu nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli naruszyło to ich oryginalne opakowanie,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,

o transporcie lub wykorzystaniu czasu wolnego, jeżeli przedsiębiorca świadczy te usługi w oznaczonym terminie,

o dostarczaniu treści cyfrowych, jeżeli nie zostały one dostarczone na nośniku materialnym, a zostały dostarczone za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h) w przypadku odstąpienia od umowy Konsument poniesie koszty zwrotu rzeczy, a w przypadku umowy zawartej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość koszty zwrotu rzeczy, jeżeli rzeczy tych nie można zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter;

i) konsument ma obowiązek zapłaty proporcjonalnej części ceny w przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług, której wykonywanie już się rozpoczęło;

j) umowa, lub odpowiedni dokument podatkowy będzie przechowywany w elektronicznym archiwum sprzedającego;

k) w przypadku złożenia reklamacji Konsument może zwrócić się do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzorczego.


 III. KONTRAKT

Kupujący może zawrzeć umowę poprzez zaakceptowanie propozycji zawarcia umowy na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez umieszczenie żądanego świadczenia (towaru, usługi) w koszyku. Sprzedawca może pomóc kupującemu przy zawieraniu umowy przez telefon lub przy składaniu zamówienia przez e-mail. Zanim Kupujący w sposób wiążący potwierdzi zamówienie, Kupujący ma prawo do zmiany zarówno wymaganego wykonania, transportu, jak i sposobu płatności, tj. do sprawdzenia wszystkich danych, które wprowadził w zamówieniu. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta poprzez wysłanie zamówienia przez Kupującego po wybraniu transportu i formy płatności oraz przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy poprzez wysłanie informacyjnej wiadomości e-mail na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

Relacje i wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.

 

Umowa zawierana jest w języku czeskim. W przypadku sporządzenia tłumaczenia tekstu umowy na potrzeby kupującego, w przypadku sporu dotyczącego interpretacji warunków obowiązuje interpretacja umowy w języku czeskim.

 

Zawarta umowa jest archiwizowana przez sprzedawcę przez okres co najmniej pięciu lat od jej zawarcia, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa, w celu jej skutecznego wykonania i nie jest dostępna dla niepowiązanych osób trzecich. Informacje o poszczególnych krokach technicznych prowadzących do zawarcia umowy można znaleźć w niniejszym regulaminie, w którym ten proces jest jasno opisany.

 

W umowie kupna sprzedający zobowiązuje się do wydania rzeczy będącej przedmiotem kupna kupującemu i umożliwienia mu nabycia do niej prawa własności, a kupujący zobowiązuje się do przejęcia rzeczy i zapłaty sprzedającemu ceny kupna .

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu, w związku z czym Kupujący staje się jego właścicielem dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu.

 

Sprzedający wyda Kupującemu rzecz wraz z dokumentami dotyczącymi rzeczy i umożliwi Kupującemu nabycie własności rzeczy zgodnie z umową.

 

Sprzedający spełnia obowiązek wydania rzeczy Kupującemu, jeżeli umożliwi mu zapoznanie się z rzeczą w miejscu spełnienia świadczenia i poinformuje go o tym w odpowiednim czasie.

 

Jeżeli Sprzedający ma wysłać rzecz, wyda rzecz Kupującemu (przedsiębiorcy) poprzez przekazanie jej pierwszemu przewoźnikowi do przewozu Kupującego i umożliwi Kupującemu wykonanie wobec przewoźnika uprawnień z umowy przewozu, sprzedawca wyda rzecz Kupującemu – konsumentowi dopiero wtedy, gdy przewoźnik wyda mu rzecz.

 

Jeżeli Sprzedający dostarczy większą ilość rzeczy niż uzgodniono, umowa sprzedaży zostaje zawarta również na nadwyżkę, chyba że Kupujący odrzucił ją bez zbędnej zwłoki.

 

Sprzedający przekaże kupującemu przedmiot zakupu w uzgodnionej ilości, jakości i wykonaniu.

 

Jeżeli nie uzgodniono sposobu zapakowania rzeczy, sprzedawca zapakuje rzecz zgodnie z przepisami celnymi; jeżeli ich nie ma, to w sposób niezbędny do zachowania rzeczy i jej ochrony. W ten sam sposób sprzedawca organizuje transport rzeczy.

 

Rzecz jest wadliwa, jeżeli nie ma uzgodnionych właściwości. Za wadę uważa się także spełnienie świadczenia innej rzeczy oraz wady dokumentów niezbędnych do używania rzeczy.

 

Prawo Kupującego z tytułu nienależytego wykonania jest oparte na wadzie, którą rzecz ma w momencie przejścia ryzyka uszkodzenia na Kupującego, nawet jeśli ujawni się ona dopiero później. Uprawnienie Kupującego opiera się także na wadzie powstałej później, która została spowodowana naruszeniem przez Sprzedawcę ciążącego na nim obowiązku

 

W miarę możliwości kupujący dokona oględzin rzeczy tak szybko, jak to możliwe po przejściu ryzyka uszkodzenia na rzecz i upewni się co do jej właściwości i ilości.
  
Ryzyko uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą przyjęcia rzeczy. To samo odnosi się do sytuacji, gdy Kupujący nie odbierze rzeczy, mimo że Sprzedawca pozwolił mu nią rozporządzać.

 

Uszkodzenie mienia, które nastąpiło po przejściu ryzyka uszkodzenia mienia na Kupującego, nie ma wpływu na jego obowiązek zapłaty ceny zakupu, chyba że szkodę wyrządził sprzedawca, naruszając swoje zobowiązanie.

 

Jeżeli strona zwleka z przejęciem rzeczy, druga strona ma prawo sprzedać rzecz po uprzednim zawiadomieniu na rachunek opóźniającego w odpowiedni sposób, po wyznaczeniu opóźniającemu dodatkowego rozsądnego terminu na przejęcie. Dotyczy to również przypadku zwłoki strony z zapłatą, której warunkiem jest dostarczenie rzeczy.

 

Odpowiedzialność Sprzedającego

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za to, że rzecz przy odbiorze nie ma wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili objęcia rzeczy przez kupującego,

a) rzecz ma właściwości, które strony uzgodniły, a w braku umowy takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter rzeczy i na podstawie zamieszczanej reklamy przez nich,

b) rzecz nadaje się do celu, który sprzedawca oświadcza, że ​​jej używa lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana,

c) jest rzeczą w odpowiedniej ilości, mierze lub wadze i

d) sprawa odpowiada wymogom przepisów prawa.

 

Jeśli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, uważa się, że przedmiot był już wadliwy w momencie odbioru.

 

Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa wynikającego z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania, ale nie dotyczy to:

a) rzeczy sprzedanej za niższą cenę z powodu wady, za którą uzgodniono niższą cenę,

b) za zużycie rzeczy spowodowane zwykłym jej używaniem,

c) w przypadku rzeczy używanej wadę odpowiadającą stopniowi używania lub zużycia w chwili przejęcia przez kupującego, albo

d) jeżeli wynika to z charakteru sprawy.

 

Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje Kupującemu, jeżeli Kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.

 

Jeżeli rzecz ma wadę, za którą odpowiada sprzedawca i jest to rzecz sprzedawana po niższej cenie lub rzecz używana, Kupującemu zamiast prawa do wymiany przysługuje prawo do rozsądnej zniżki.
  

Istotne naruszenie umowy

Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo

a) usunięcia wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady albo przez dostarczenie brakującej rzeczy, jeżeli nie jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, Kupujący może jedynie zażądać wymiany części; jeżeli nie jest to możliwe, może od umowy odstąpić. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady;

b) usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy,

c) za rozsądną zniżkę od ceny zakupu, lub

d) odstąpić od umowy.

 

Kupujący poinformuje sprzedającego o wybranym przez siebie prawie po zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Dokonany wybór nie może być zmieniony przez Kupującego bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli Sprzedający nie usunie wady w rozsądnym terminie lub poinformuje Kupującego, że wady nie usunie, Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać rozsądnej zniżki z ceny zakupu albo może odstąpić od kontrakt. Jeżeli Kupujący nie wybierze swojego prawa w terminie, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy - patrz poniżej.

 

Kupujący-konsument ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także jeśli sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym czasie albo jeśli środek zaradczy spowodowałoby znaczne trudności dla konsumenta
  

Nieistotne naruszenie umowy

Jeżeli wadliwe wykonanie jest nieistotnym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do rozsądnej obniżki ceny zakupu.

 

Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa do obniżki ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, Sprzedający może dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wadę prawną. Sprzedający może usunąć inne wady poprzez naprawę przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu według własnego uznania.

 

Jeśli Sprzedający nie usunie wady w odpowiednim czasie lub odmówi jej usunięcia, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego. Kupujący ma prawo do dostawy nowej rzeczy lub wymiany części nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli rzecz nie może być prawidłowo użytkowana z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupującemu również przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku dostarczenia Kupującemu nowej rzeczy, Sprzedający zwróci Kupującemu pierwotnie dostarczoną rzecz na koszt Kupującego.

 

Jeżeli Kupujący nie zgłosił wady bez nieuzasadnionej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć przy terminowej kontroli i wystarczającej staranności, sąd nie przyzna mu prawa do wadliwego wykonania. W przypadku wady ukrytej to samo ma zastosowanie, jeśli wada nie została zgłoszona bez zbędnej zwłoki po tym, jak Kupujący mógł ją wykryć z należytą starannością, ale najpóźniej w ciągu dwóch lat od dostawy towarów.

 

Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że przedmiot będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Wskazanie okresu gwarancji lub okresu przydatności do spożycia towarów na opakowaniu lub w reklamie również ma takie skutki. Gwarancja może być również udzielona na pojedynczą część towaru.

 

Okres gwarancji biegnie od wydania rzeczy Kupującemu; jeżeli rzecz została wysłana na podstawie umowy, biegnie on od przybycia rzeczy do miejsca przeznaczenia. Jeżeli zakupiona rzecz ma zostać uruchomiona przez osobę inną niż sprzedawca, okres gwarancji biegnie od dnia uruchomienia rzeczy, pod warunkiem, że Kupujący zlecił uruchomienie nie później niż trzy tygodnie od otrzymania rzeczy i należycie i terminowo zapewnił niezbędną współpracę w celu wykonania usługi.

 

Kupujący nie jest uprawniony do gwarancji, jeżeli wada jest spowodowana zdarzeniem zewnętrznym po przejściu ryzyka uszkodzenia rzeczy na Kupującego.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia zawarcia umowy, a w przypadku

(a) umowy kupna, od daty otrzymania towarów,

(b) umowy dotyczącej kilku towarów lub dostawy kilku części - od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów; lub

(c) umowy, której przedmiotem jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów, od daty przyjęcia pierwszej dostawy towarów.

 

Sprzedawca umożliwia konsumentowi odstąpienie od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych.

 

Możliwe jest również odstąpienie od umowy drogą korespondencyjną, na adres Sprzedawcy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedającemu towar, który otrzymał od Sprzedającego, bez zbędnej zwłoki i na własny koszt, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

Konsument powinien zwrócić towary kompletne, z pełną dokumentacją, nieuszkodzone, czyste, w tym, w miarę możliwości, oryginalne opakowanie, w stanie i wartości, w jakiej zostały otrzymane.

 

Jeśli konsument zdecyduje się odstąpić od umowy w określonym terminie, zalecamy, aby towary zostały dostarczone na adres sprzedawcy wraz z załączonym pismem przewodnim zawierającym powód odstąpienia od umowy kupna (nie warunek), numer dowodu zakupu i numer konta bankowego.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność wobec sprzedawcy wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż wymagany ze względu na ich charakter i właściwości.

 

Jeśli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki pieniężne, z wyłączeniem kosztów dostawy (konsument ma prawo do bezpłatnej dostawy w wybranych sytuacjach), które otrzymał od konsumenta na podstawie umowy w ten sam sposób.

 

Jeżeli jednak konsument odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi otrzymanych środków pieniężnych, zanim konsument nie przekaże towarów sprzedawcy lub nie udowodni, że wysłał towary do sprzedawcy.  
  

Odstąpienie od umowy w innych przypadkach

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać dostarczenia nowego przedmiotu, jeśli nie może zwrócić przedmiotu w takim samym stanie, w jakim go otrzymał. Nie ma to zastosowania,

(a) jeżeli stan uległ zmianie w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady towaru,

(b) jeżeli Kupujący używał rzeczy przed wykryciem wady,

c) jeżeli Kupujący nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym przez działanie lub zaniechanie; lub

(d) jeżeli Kupujący sprzedał rzecz przed wykryciem wady, zużył ją lub zmienił w trakcie normalnego użytkowania; jeżeli nastąpiło to tylko częściowo, Kupujący zwróci Sprzedającemu to, co może jeszcze zwrócić i zrekompensuje Sprzedającemu w zakresie, w jakim odniósł korzyści z używania rzeczy.

 

Jeżeli Kupujący nie zgłosił wady w terminie, traci prawo do odstąpienia od umowy.


V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI

Sprzedający oświadcza, że wszelkie dane osobowe są poufne, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy z Kupującym oraz działań marketingowych Sprzedającego i nie będą w żaden inny sposób ujawniane, przekazywane osobom trzecim itp. za wyjątkiem sytuacji związanych z dystrybucją lub płatnością za zamówiony towar (ujawnienie imienia i nazwiska oraz adresu dostawy). Sprzedający działa w taki sposób, aby osoba, której dane dotyczą, nie doznała uszczerbku w swoich prawach, w szczególności w prawie do zachowania godności ludzkiej, a także dba o ochronę przed nieuzasadnioną ingerencją w życie prywatne i osobiste osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe dobrowolnie przekazane Sprzedającemu przez Kupującego w celu realizacji zamówienia i działań marketingowych Sprzedającego są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami i obowiązującymi przepisami. Kupujący udziela Sprzedającemu zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz w celu wykorzystania ich do celów marketingowych Sprzedającego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych, telemarketingu, sms-ów), do momentu wyrażenia przez Kupującego pisemnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przesłanego na adres Sprzedającego. W tym przypadku za pisemne oświadczenie uznaje się również formę elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania (za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Ponadto Sprzedający może, po udzieleniu zgody, przetwarzać tak zwane "pliki cookie" w celu ułatwienia świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z przepisami dyrektywy 95/46/WE w sprawie przeznaczenia plików "cookie" lub podobnych narzędzi, przy czym zapewnia się, że użytkownicy są świadomi informacji, które są przechowywane na używanym przez nich urządzeniu końcowym. Użytkownicy mają możliwość odmowy przechowywania plików cookie lub podobnych narzędzi na swoich urządzeniach końcowych, np. poprzez aktywację funkcji anonimowego przeglądania w przeglądarce internetowej.

VI. GODZINY OTWARCIA

Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego są sprzedawane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przyjmowanie zamówień do wysyłki do drugiego dnia roboczego w Czechach: do 18:30

Przyjmowanie zamówień do wysyłki tego samego dnia po Brnie: do godziny 12:00.

VII. CENY

Wszystkie ceny są umowne. Ceny w sklepie internetowym są zawsze aktualne i obowiązujące.

Ceny są ostateczne, tj. zawierają podatek VAT i wszystkie inne podatki i opłaty, które konsument musi zapłacić, aby uzyskać towar, ale z wyłączeniem wszelkich opłat za transport, fracht i koszty komunikacji na odległość.

Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów po wskazaniu liczby sztuk towarów promocyjnych lub przez określony czas.

Cena regularna oznacza zalecaną przez producenta/dostawcę cenę końcową.

VIII. ZAMAWIAJĄCY

Kupujący otrzyma świadczenie po cenie obowiązującej w momencie składania zamówienia. Cena ta zostanie podana w zamówieniu oraz w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia towarów.

Zamówienia można składać w następujący sposób:

za pośrednictwem sklepu elektronicznego Sprzedającego (zwanego dalej "e-sklepem");

pocztą elektroniczną na adres wskazany w danych kontaktowych;

telefonicznie;

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Sprzedawca akceptuje następujące warunki płatności:

a. płatność gotówką w momencie zakupu,

b. płatność z góry przelewem bankowym,

c. za pobraniem (gotówka odbierana jest od klienta przez przewoźnika),

Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty i odbioru, przy czym ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru przez Kupującego. 

VIII. WARUNKI DOSTAWY
Odbiór osobisty: 
Towary mogą zostać przejęte wyłącznie przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną. 
Wysyłka przez GLS:
Towar może zostać wysłany do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Warunkiem dostawy następnego dnia roboczego jest zamówienie otrzymane do godziny 18:30 i towar w magazynie. Przewoźnik zazwyczaj dostarcza przesyłki w dowolnym miejscu w Polska w ciągu 24 godzin. Cena wysyłki jest zgodna z cennikiem aktualnym w dniu złożenia zamówienia.

 

Ceny wysyłki podane są przy każdym produkcie.

Niezwłocznie po dostawie kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki (liczba paczek, nienaruszalność taśmy, uszkodzenie pudełka) wraz z przewoźnikiem zgodnie z załączonym listem przewozowym. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna, np. ponieważ przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona. Jeśli Kupujący przyjmie taką uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole przekazania przesyłki przez przewoźnika.

O niekompletnej lub uszkodzonej przesyłce należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego, sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody i bez zbędnej zwłoki przesłać go Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Dodatkowa reklamacja niekompletności lub zewnętrznego uszkodzenia przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji przedmiotu, ale daje Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy kupna-sprzedaży.

IX. WARUNKI GWARANCJI
Jako dowód gwarancji (karta gwarancyjna) sprzedawca wystawia dokument zakupu (fakturę lub dokument sprzedaży - zwany dalej kartą gwarancyjną) dla każdego zakupionego towaru ze wszystkimi niezbędnymi danymi wymaganymi przez prawo do zastosowania gwarancji (w szczególności nazwa towaru, cena, ilość).

Na żądanie kupującego sprzedawca udziela gwarancji na piśmie (karta gwarancyjna). Karta gwarancyjna powinna zawierać firmę, numer identyfikacyjny i siedzibę sprzedawcy. Jednakże, standardowo, jeśli charakter rzeczy na to pozwala, sprzedawca wydaje kupującemu dowód zakupu zawierający wyżej wymienione informacje zamiast karty gwarancyjnej.

W razie potrzeby w odniesieniu do udzielonej gwarancji sprzedawca wyjaśni w karcie gwarancyjnej w sposób zrozumiały treść udzielonej gwarancji, jej zakres, warunki, okres ważności oraz sposób dochodzenia wynikających z niej roszczeń. Sprzedawca zobowiązany jest również wskazać w gwarancji, że udzielenie gwarancji nie wpływa na prawa kupującego związane z zakupem towarów.

Rozszerzona gwarancja - niniejsza gwarancja jest zawsze zgodna z warunkami gwarancji podanymi przez producenta i wszelkimi powiązanymi reklamami, w którym to przypadku karta gwarancyjna zawsze zawiera wyżej wymienione dane i jest wydawana zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

 
XI. Informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów
W przypadku sporu między kupującym konsumentem a sprzedawcą, konsument może również skorzystać z opcji pozasądowego rozstrzygania sporów. W takim przypadku kupujący konsument może skontaktować się z organem pozasądowego rozwiązywania sporów, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (www.coi.cz) i postępować zgodnie z określonymi tam zasadami. Więcej informacji na temat pozasądowego rozwiązywania sporów można również znaleźć na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej. Możliwe jest również zainicjowanie alternatywnego rozstrzygania sporów za pośrednictwem formularza online na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

DŁUGOŚĆ GWARANCJI

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez Kupującego, tj. w dniu wskazanym na karcie gwarancyjnej.

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych ustawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące, chyba że specjalny przepis prawny przewiduje dłuższy okres. Wyjątkiem mogą być towary sprzedawane ze zniżką (uszkodzone, używane, niekompletne itp. - taka cecha jest zawsze wskazana na towarze - jeśli nie, towar uznaje się za nowy, nieuszkodzony i kompletny). Jeżeli towar jest używany, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi zużycia towaru w chwili jego odbioru przez Kupującego, a uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towaru wygasają, jeżeli nie będą dochodzone w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru towaru przez Kupującego. Termin ten zostanie wskazany przez Sprzedającego w dokumencie sprzedaży oraz w sposób dostatecznie widoczny na oferowanym towarze i w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wad lub niekompletności, gwarancja nie ma zastosowania do wad, dla których uzgodniono niższą cenę.

 

Sprzedawca może przedłużyć ten ustawowy okres. Okres gwarancji składa się z okresu ustawowego (24 miesiące) i ewentualnego przedłużonego okresu gwarancji. Okres gwarancji ulega dalszemu przedłużeniu o okres, w którym towary były reklamowane. Uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady towarów, których dotyczy okres gwarancji, wygasają, jeżeli nie zostały wykonane w okresie gwarancji.

 

W przypadku przedłużonego okresu, roszczenia będą regulowane wyłącznie przez niniejsze warunki.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
WARUNKI GWARANCJI

I. Kupującemu zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki (liczba paczek, nienaruszalność taśmy, uszkodzenie pudełka) u przewoźnika natychmiast po dostawie zgodnie z załączonym dowodem dostawy. Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, która nie jest zgodna z umową kupna, na przykład ze względu na to, że przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona. Jeśli Kupujący przyjmie taką uszkodzoną przesyłkę od przewoźnika, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole przekazania przez przewoźnika.

II. Niekompletna lub uszkodzona przesyłka musi zostać niezwłocznie zgłoszona pocztą elektroniczną na adres podany w kontaktach, protokół szkody musi zostać sporządzony z przewoźnikiem i przesłany do sprzedającego pocztą elektroniczną lub pocztą bez zbędnej zwłoki. Dodatkowa reklamacja niekompletności lub zewnętrznego uszkodzenia przesyłki nie pozbawia Kupującego prawa do reklamacji przedmiotu, ale daje Sprzedającemu możliwość udowodnienia, że nie doszło do naruszenia umowy kupna-sprzedaży.

III. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego określona we wstępie do Regulaminu.

IV. Kupujący może przesłać wadliwy towar do reklamacji transportem lub pocztą na adres siedziby Sprzedającego. Reklamowany towar powinien być dokładnie zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie oraz zawierać: reklamowany towar (wraz z kompletnym wyposażeniem), zalecamy dołączenie kopii dowodu zakupu, szczegółowy opis wady oraz wystarczające dane kontaktowe Kupującego (w szczególności adres zwrotny i numer telefonu). Bez powyższych danych nie jest możliwa identyfikacja pochodzenia i wady towaru. Procedura ta jest również zalecana Kupującemu-Konsumentowi, chyba że udowodni on i wykaże inaczej. Zalecamy również wybór wymaganego sposobu rozpatrzenia reklamacji (patrz poniżej).

V. Kupujący-Przedsiębiorca powinien udowodnić ważność gwarancji poprzez przedstawienie dowodu zakupu, jeśli towar był w przeszłości reklamowany, powinien również przedstawić dowód reklamacji. Procedura ta jest również zalecana Kupującemu-Konsumentowi, chyba że udowodni on i wykaże powyższe fakty w inny sposób.

VI. Sprzedający nie gwarantuje pełnej kompatybilności sprzedawanych części z innymi niezatwierdzonymi częściami, chyba że taka kompatybilność jest zwyczajowa dla podobnych towarów i chyba że Sprzedający wyraźnie zaznaczył na towarze, że towar jest kompatybilny lub niekompatybilny tylko z określoną listą.

VII. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwą obsługą, nieprofesjonalnym lub niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem i instalacją niezgodną z instrukcją obsługi lub uszkodzeń spowodowanych skutkami skoków napięcia w sieci energetycznej (np. wyładowaniami atmosferycznymi), z wyjątkiem normalnych odchyleń.

Ponadto gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych (jeśli takie działanie nie jest normalne i nie jest zabronione w załączonej instrukcji obsługi):

uszkodzeń mechanicznych towarów,

przepięcia elektryczne (widocznie spalone elementy lub płytki drukowane), z wyjątkiem normalnych odchyleń,

użytkowania towarów w warunkach, które nie odpowiadają temperaturze, zapyleniu, wilgotności, środowisku chemicznemu i mechanicznemu bezpośrednio przewidzianemu przez sprzedawcę lub producenta,

niewłaściwa instalacja, obsługa, działanie lub zaniedbanie towarów,

towary zostały uszkodzone w wyniku nadmiernego obciążenia lub użytkowania niezgodnego z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami,

nieuprawnionej ingerencji lub zmiany parametrów,

towary zostały zmodyfikowane przez klienta (malowanie, gięcie itp.), jeśli wada jest wynikiem takiej modyfikacji,

towary zostały uszkodzone w wyniku działania sił przyrody lub siły wyższej.

Ograniczenia te nie mają zastosowania, jeśli cechy towarów, które są sprzeczne z powyższymi warunkami, zostały wyraźnie uzgodnione, wymienione lub zadeklarowane przez kupującego i sprzedającego lub można się ich spodziewać ze względu na reklamę lub zwykłe użytkowanie towarów.

 

IX. Towar zgłoszony do reklamacji zostanie sprawdzony wyłącznie pod kątem wady wskazanej przez Kupującego (w formularzu reklamacyjnym, w załączonym arkuszu opisu wady). Zaleca się pisemne zgłoszenie wady.

XV. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru do reklamacji w przypadku, gdy towar i/lub jego elementy są zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych wymogów higienicznych oddania towaru do reklamacji, chyba że zanieczyszczenie jest normalne.

 

Jeżeli Kupującym jest konsument, Sprzedający podejmie decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się czasu uzasadnionego rodzajem towaru lub usługi, niezbędnego do fachowej oceny wady. Sprzedający zobowiązuje się do załatwienia reklamacji, w tym usunięcia wady, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Okres 30 dni może zostać przedłużony po złożeniu reklamacji w drodze porozumienia z konsumentem - przedłużenie takie nie może nastąpić na czas nieokreślony lub nadmiernie długi. Po upływie tego terminu uznaje się, że wada rzeczywiście istniała, a konsumentowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku wady, której nie można usunąć. Termin ten nie jest wiążący dla Kupującego-Przedsiębiorcy, w przypadku którego reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 40 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Sprzedający wyda Kupującemu-Konsumentowi pisemne potwierdzenie, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji jest wymagany, pocztą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji (w przypadku reklamacji osobistej jest ona przekazywana niezwłocznie); ponadto potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu trwania reklamacji lub przyczyn odrzucenia reklamacji.

Kupujący ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów (w szczególności kosztów pocztowych poniesionych przez kupującego przy wysyłaniu reklamowanego towaru) poniesionych w związku z wykonywaniem uzasadnionych praw wynikających z odpowiedzialności za wady (zalecamy złożenie wniosku nie później niż 30 dni po zaspokojeniu roszczenia - nie ma to wpływu na termin ustawowy) i zostały poniesione faktycznie i skutecznie. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów takiego odstąpienia.

Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania reklamacji po zaspokojeniu uzasadnionego roszczenia. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Jeżeli reklamacja została załatwiona w ustawowym okresie gwarancyjnym poprzez wymianę towaru na nowy, okres gwarancyjny biegnie na nowo od daty załatwienia reklamacji. Czas trwania reklamacji liczony jest od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacji do dnia rozstrzygnięcia reklamacji, tj. czasu, w którym Kupujący był zobowiązany do odbioru towaru. Klient jest informowany o rozliczeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą wskazał już w momencie zakupu.

Po rozliczeniu reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego o zakończeniu reklamacji telefonicznie, SMS-em lub e-mailem. Jeśli towar został wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, zostanie on automatycznie wysłany na adres Kupującego po przetworzeniu.

W przypadku, gdy reklamowany towar nie zostanie odebrany w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu, w którym reklamacja powinna zostać złożona, a jeśli zostanie złożona później, w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o reklamacji (tj. zasadniczo w ciągu 60 dni od daty reklamacji), Sprzedający jest uprawniony do naliczenia kwoty opłaty za przechowywanie przy wystawianiu reklamacji.

Przy wydaniu towaru po zaspokojeniu reklamacji Kupujący musi przedstawić dokument, na podstawie którego rzecz została przyjęta do reklamacji oraz musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub ważnym paszportem.

 

W JAKI SPOSÓB REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA

 

Jeśli kupujący jest konsumentem:

Zgodność z umową kupna

Jeśli kupujący jest konsumentem, w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży w momencie jego odbioru przez kupującego (zwanej dalej "niezgodnością z umową sprzedaży"), kupujący ma prawo żądać od sprzedającego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży, bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, poprzez wymianę towaru lub jego naprawę, zgodnie z żądaniem kupującego. Jeśli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać odpowiedniego rabatu od ceny towaru lub odstąpić od umowy. Nie ma to zastosowania, jeśli kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna przed odebraniem przedmiotu lub sam spowodował niezgodność z umową kupna. Uznaje się, że niezgodność z umową sprzedaży, która ujawniła się w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania towarów, istniała w momencie otrzymania towarów, chyba że przeczy temu charakter towarów lub udowodniono coś przeciwnego.

 

Zgodność z umową sprzedaży oznacza w szczególności, że rzecz sprzedana ma jakość i właściwości użytkowe wymagane w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela lub oczekiwane na podstawie ich reklamy, lub, w stosownych przypadkach, jakość i właściwości użytkowe typowe dla rzeczy, że odpowiada ona wymogom prawa, ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę i odpowiada celowi, dla którego sprzedawca podaje, że rzecz jest używana lub dla którego jest zwykle używana.

 

Jeśli kupujący jest konsumentem, przysługują mu następujące prawa, w zależności od charakteru wady, przy dochodzeniu ustawowej gwarancji:

jeżeli wada jest usuwalna, prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwej części, chyba że jest to nieproporcjonalne do charakteru wady. Jeśli taka procedura nie jest możliwa, prawo do rozsądnego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu,

jeśli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towarów, prawo do wymiany wadliwych towarów lub do odstąpienia od umowy kupna; te same prawa przysługują konsumentowi, jeśli wada jest usuwalna, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo korzystać z towarów z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu dużej liczby wad. Za ponowne wystąpienie wady uważa się w szczególności ponowne wystąpienie tej samej wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie, która została już usunięta co najmniej dwukrotnie w okresie gwarancji. Przez więcej niż jedną wadę rozumie się wystąpienie w rzeczy co najmniej trzech wad uniemożliwiających jej prawidłowe używanie w tym samym czasie,

jeżeli są to inne nieusuwalne wady, a konsument nie zażąda wymiany rzeczy, ma prawo do odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna,

Wybór sposobu załatwienia reklamacji należy do Kupującego. Sprzedający powiadomi Kupującego o niewłaściwości wyboru i zaproponuje odpowiedni sposób (w szczególności w przypadku, gdy Kupujący zażąda sposobu odnoszącego się do wady usuwalnej, ale Sprzedający stwierdzi, że jest to wada nieusuwalna). Jeżeli konsument nie dokona wyboru sposobu załatwienia reklamacji w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca dokona tego wyboru.V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Jeśli kupującym jest konsument, sprzedawca podejmuje decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Do terminu tego nie wlicza się okresu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do fachowej oceny wady. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Okres 30 dni może zostać przedłużony po złożeniu reklamacji w drodze porozumienia z konsumentem - przedłużenie takie nie może nastąpić na czas nieokreślony lub nadmiernie długi. Po upływie tego terminu uznaje się, że wada rzeczywiście istniała, a konsumentowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku wady, której nie można usunąć. Termin ten nie jest wiążący dla kupującego, który jest przedsiębiorcą i którego stosunki ze sprzedającym reguluje w związku z tym kodeks handlowy.

Sprzedający wyda Kupującemu Konsumentowi pisemne potwierdzenie, kiedy reklamacja została złożona, jaka jest jej treść, jaki sposób rozpatrzenia reklamacji jest wymagany, pocztą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji (w przypadku zgłoszenia osobistego jest ona przekazywana niezwłocznie); a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu trwania reklamacji lub przyczyn odrzucenia reklamacji.

Kupujący jest uprawniony do zwrotu niezbędnych kosztów (w szczególności kosztów wysyłki poniesionych przez kupującego podczas wysyłania reklamowanego towaru) poniesionych w związku z wykonywaniem uzasadnionych praw wynikających z odpowiedzialności za wady (zalecamy złożenie wniosku nie później niż 30 dni po rozstrzygnięciu reklamacji - nie ma to wpływu na ustawowy termin) i zostały poniesione faktycznie i skutecznie.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wady towaru konsumentowi przysługuje również zwrot kosztów takiego odstąpienia. 

 

Jeśli kupującym jest przedsiębiorca:

Jeśli jest to wada, którą można usunąć, towar zostanie naprawiony. Jeśli naprawa nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania, sprzedawca i kupujący mogą uzgodnić rozsądną zniżkę w cenie towarów. W przypadku rabatu, wada nie może być później reklamowana.

 

Jeśli wada nie może zostać usunięta i uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako niewadliwego, sprzedający jest uprawniony do wymiany wadliwego towaru na towar o takich samych lub podobnych właściwościach użytkowych lub do wystawienia noty uznaniowej.

 

I. Po rozpatrzeniu uzasadnionej reklamacji okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Jeżeli reklamacja towaru została załatwiona w ustawowym okresie gwarancji poprzez wymianę na nowy towar, okres gwarancji biegnie na nowo od daty załatwienia reklamacji. Czas trwania reklamacji liczony jest od dnia następującego po zgłoszeniu reklamacji do dnia rozstrzygnięcia reklamacji, tj. dnia, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru. Klient jest informowany o rozliczeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą wskazał w momencie zakupu.

II. Po rozliczeniu reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego o zakończeniu reklamacji telefonicznie, SMS-em lub e-mailem. Jeśli towar został wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, zostanie on automatycznie wysłany na adres Kupującego po rozliczeniu.

III. W przypadku, gdy reklamowany towar nie zostanie odebrany w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym reklamacja powinna zostać złożona, a jeśli zostanie złożona później, w ciągu miesiąca od powiadomienia o reklamacji (tj. zwykle w ciągu 60 dni od daty reklamacji), Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z § 656 Kodeksu cywilnego, do naliczenia kwoty przechowywania przy wystawianiu reklamacji.

IV. Przy wydawaniu towaru po rozpatrzeniu reklamacji kupujący jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, na podstawie którego przedmiot został przyjęty do reklamacji oraz musi potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub ważnym paszportem.  


BEZPŁATNY SERWIS

W przypadku produktów sprzedawanych z gwarancją dłuższą niż 24 miesiące, po upływie 24 miesięcy zapewniany jest bezpłatny serwis. W przypadku wystąpienia wady produktu po upływie 24-miesięcznego okresu gwarancyjnego, taki produkt zostanie przyjęty do serwisu i naprawiony lub wymieniony na inny produkt o takich samych lub lepszych parametrach. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie będzie możliwe, zostanie wystawiona nota kredytowa. Sprzedający zobowiązuje się do zakończenia takiego serwisu w terminie 35 dni od daty otrzymania towaru - po tym terminie Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Ogólne Warunki są ważne i obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. i zastępują poprzednią wersję Regulaminu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedniego powiadomienia.

 

Życzymy przyjemnych zakupów

Dlaczego z nami

W ciągu 24 godzin
Szybka wysyłka
W ciągu 24 godzin
Powyżej 1 000 CZK
Bezpłatna wysyłka
Powyżej 1 000 CZK
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Bezpieczny zakup
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Nowe produkty każdego dnia
Aktualny katalog
Nowe produkty każdego dnia
Towary natychmiast do wysyłki
Własne magazyny
Towary natychmiast do wysyłki
Spinner
Cookies Cookies

Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie poszczególnych danych, abyś mógł wyświetlać m.in. informacje o Twoich zainteresowaniach. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.

Możesz odmówić zgody tutaj.

Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.